માંય સાથે આખી રાત મજા કેરી

હેલોદોસ્તો કેમ ચો બધા, હૂ ઇશ્સ રીડર નોબહુ મોટો ફેન ચૂ. અન અખો ડિવજ઼ ખાલીસેક્સી સ્ટોરી જે વાચ્યાકરુ ચૂ.હૂ ઍકપ્રાઇવેટ કંપની મા નૌકરીકરુ ચૂ જ્યા અખોડિવજ઼ ઈન્ટેરનાતે ઉપર બેસવનુ હાયચે,ત્યા અખો ડિવજ઼હૂ બ્લૂ ફિલ્મ જોયાકરુ અન સેક્સ સ્ટોરીવાચ્યા કરુ.

હવેતમારો વધુ સમય ઍનબગડતા હૂ સેઢો સ્ટોરીઉપર આવુ ચૂ મારામામા ના લગના થયે2 યિયર થયા મારા માંયઍક દમ સનડર અનઍક દમ ભૂરા ભૂરાચે તેના ચહેરા માઍટલુ તેજ ચે ટી કોઈના સમુ જોવેતો કાય પણ નીતેને છોડવાની ઈછા થઈ જાય. તેના બોલ ખુબજ સનડરઅન મોટા મોટા ચેતેની ગાંડ ની તોવાત સૂ કરુ ઍવીગાંડ મે મારી લાઇફમા નથી જોયમારી અમર 23 યિયરચે અન માંય નીઅમર 25 યિયર ચે ટીમારી સાથે ખૂબ ફ્રેંડ્લીચે. ઍક ડિવજ઼ હૂપોરબંડેર 10 ડિવજ઼ માટે ત્યારોકવા ગયો હતો.મામાના ઘરે જાય નીડોર બેલ વગાડી તોદરવાજો મારા માંય ેજખોલ્યો હૂ તેને જોયની પાગલ થઈ ગયોટી લૅલ રંગ નીસાદી મા હતી અનઍક દમ લાઇટ કલરહતો ઍટલે તેના 50% બોલદેખાતા હાટા હૂ તેનેજોતો રહ્યો તેનુ ધ્યાનપાડી ગયુ, ટી બોલ્યઅંડેર આવ .

ત્યારેતેના 2 નૅના છોકરા બહાર રમતા ટા. મેકહ્યુ માંય મામા ક્યાતો તેને કહ્યુ ટીઉપેર સૂયી ગયા ચે.હૂ ત્યા બપોરના 2 વાગ્યે પહોચી ગયોહતો.

માંયમારા માટે ચા બનાવીલાવ્યા અન અમે બંને સાથે ચા પીધી. થોડી વાર આમ ટેમવાત ચીટ કાળટી રહી,તેને મને કહ્યુઇયા ટ્યૂ થકી ગયોહાઇસ બેડરૂમ મા સૂઇજાહૂ તને મામા ઉત્સેત્યારે ઉઠદીસ પછી હૂબેડરૂમ મા જઈને સૂયીગયો મારા મામા સાંજે7 વાગ્યે ઉઠ્યા પછી માંયમને 7.30 વાગે ઉઠડવા આવ્યાહૂ ત્યારે ખાલી બર્મુડામા સૂતો હતો કેમ મને બર્મુડા માસુવાની આદત ચે. માંયમને જોય ની જોતજરહ્યા હૂ ત્યારે જાગતોહતો માંય મારૂ આખુસરીર છોડીને ખાલી મારાલોડને જે જોયા કરતામાંય ની ઍમ કેહૂ સૂતો ચૂ,પણહૂ તો જાગતો હતોહૂ કાઇ બોલ્યો નહીમાંય ની લાગ્યુ કેહૂ જગુ ચૂ તેનેમને છાતી ઉપર હૅતફેરવી ની જગડ્યો તોમે કાઇ કીધુ નયતો માંય મારા ગૅલઉપેર હૅત ફેરવીને મનેજગાડવા લાગ્યા મને ઍકદમ મજા આવી કેમકે હૂ અત્યાર સુધીમાકેટલી બધી ભાભી વનછોડી ચૂક્યો ચૂ. મનેલેડીઍસ નો સ્પર્શ ખૂબગમે ચે.

મારૂબૉડી હેલ્તી ચે મારાલોદ ની સેજ઼ 7.5” ચેઅન જડાય તો ગાનીમોટી ચે .રાતના 8.30 વ્ગ્યામારા મામા ની કૅમઉપેર જવાનો ટીમે થઈગયો પછી મામા જમીનેકામે નીકડી ગયા પછી11 વાગ્યા સુધી હૂ અનમમી વાતો કરતા રહ્યામાંય મારી સાથે ગહનાફ્રેંક હાટા કર્ણ અમારી ઉમેર વકછે તફાવતઓછો હતો માંય નાછોકરાઓ બૉવ તોફાની હાટામાટે માંય તેનેજલ્દી સુવડાવી દીધા હાટા પછીમાંય સાથે હૂ ટીવીજોતો હતો ત્યા ટીવીમા થોડુ સેક્સી પિક્ચરઆવતુ હતુ. મે જોયુકે માંય ટી હેરોની ધ્યાન થી જોતાહાટા મે માંય નીકીધુ કે માંય આમસૂ જુઓ ચો મારામામા તો ખૂબ સરસચે માંય ક્યારેક હેરોની પછી ક્યારેક મનેજોવા લાગ્યા..

મેકહ્યુ માંય તમારીલાઇફ કેવી વિટ ચેકેરેન મારા મામામાંય વૅચ બહુ જાગડોથતો હતો માંય ઉદાસથઈ ની બોલ્યા તારામામા 2 મહિના થી મનેઅડ્યા પણ નથી જ્યારે2 મહિના પેહલા અમે સાથેસૂતા હાટા ત્યારે મારીસાથે જાગડો કેરી નીમારી સાથે બોલતા પણનથી હવે તુજ વિચારકર આપડી અમરમા પૅયી ની જરૂરના પડે? “મે કહ્યુહૂ કાઇ સમજ્યો નહીમને ખબર હતી માંય સૂ કહે ચે.

માંયમારી પાસે આવીને બેસીગયા થોડી વાર મારીઆંખો મા જોતા રહ્યાપછી માંય બોલ્યા ટ્યૂતો સાવ ગાંડો ચોતને ખબર નથી પડતી………થોડી વાર પછી,,,,,,માંય,તારી આંખો કેટલી સનડરચે કાય ભી છોકરીજોય ની જે પૅયીજાય. મે કહ્યુ માંયમને છોકરી સાથે લીનેમારવી ના ગમે તોમાંય હસવા લાગ્યા અનબોલ્યાતો તને કોનીસાથે લીને મારવી ગમે?” મે કીધુ છોડો નીમાંય તમને ખરાબ લાગ્સે.

માંયઍક દમ મને ચોટીની બેસી ગયા અનમારો હૅત પકડી નીપોતાના સાતર ઉપેર રાખ્યોઅન બોલ્યા કેબૉલતને કોની સાથે લીનેમારવી ગમે.?”

હૂસરમાઈને નીચે જોઈ ગયોમાંય મારા ગાળ ઉપેરહૅત રાખી મારી દાઢીપકડી ની પોતાના સામેજોવડવી ની મને કહ્યુ જો ટ્યૂ મારોસાચો ફ્રેંડ હાય તોમને કહે. મે સરમાઈનેકહ્યુ મને પર્નેલીભાભીઓ જેની ઉમેર 25 થી40 યિયર ની હાય તેજગમે.” તો માંય હસવાલાગ્યા અન બોલ્યાતોતો તને બૉવગમતી હાઇસ નય ?” મેકહ્યુ હા માંય તમેમને બૉવ ગામો ચોપણ તમે તો મામાસાથે લગના કર્યા ચે.તો માંય બોલ્યા તોબીજી પર્નેલી છોકરીઓ પણબીજા સાથે લગના કર્યાહાય હૂ તરુ કેવાનુકાઇ સમજતી નથી મનેજરા ખૂલી ની સમજાવ..મે કહ્યુ મારીહિમ્મત નથી હાલતી તોમાંય ત્યાથી ઉભા થઈગયા અન બીજા રૂમમા ચાલ્યા ગયા,, મારૂમૂડ વિખાય ગયુ મારેઆજે માંય સાથે સેક્સકેરી તેને ઍક મોટાલોદ નો સ્વાદ આપવોતોથોડી વાર પછીમાંય ત્યા આવ્યા અનસાથે 2 ગ્લાસ લેન આવ્યાસાથે તેના હૅત માઍક સીડી પણ હતી……..

મેકહ્યુ કાઇ સીડીચે તો બોલ્યાકે પછી જોસૂ આપડીવાત અધુર્ય ચે પેલાટ્યૂ વાત કરઅન સાથે આને પીજા. આમ કહી અન 1 ગ્લાસમને આપ્યો મે કહ્યુઆમા સૂ ચે માંયબોલ્યા આમા ડારૂ ચે પીજા ઍટલે બધીહિમ્મત આવી જસે માંયના હૅત મા સીડીઅન ડારૂ ના ગ્લાસજોઈને હૂ સમજી ગયોકે આજનો પ્રોગ્રામ શુચે ,,પણ મારી હિમ્મતના થતી ઍટલે હૂચૂપ રહી ની ગ્લાસનો ડારૂ પી ગયોઅન માંય તેનો……માંય મર્ય સામેભૂકી કુત્રી ની જેમજોતા હાટા હૂ બોલ્યોઆમ શુ જુઓ ચોમાંય બોલ્યા ટ્યૂ મને ની કે તનેપર્નેલી છોકરીઓ કેમ ગમેચે.પછી બીજી વાતકરશુપ્લ્જ઼ યાર”……

મેકહ્યુ મમી તમને ખબરચે કુવારી છોકરીઓલીને મારે તો ટેયોઆપણે ફરવા બોલાવે અનઅખો ડિવજ઼ ફોને પરવાત કરવાનુ કહે માટેમને લીને મારવી નાગામેકેમ મારી પાસેઍટલો બધો સમય નથીહો તો ઍટલે. અન પર્નેલી છોકરીઓજ્યારે લીને મારે તોટી તેના પૅયી થીખુશ ના હાય માટેબીજા કુવારા છોકરાઓ સાથેલીને મારે અન પછીમજા કરે.

માંય:-“ મજા કરે ઍટલે ?”

હૂ:- મજા કરે મતલબ સરીર સુખ આપે અનપૅયી કરતા પ્રેમી વધુસૅરૂ સુખ આપે.

માંય:-“ ેવુ તને કોને કીધુ?”

હૂ:-મને ખબર ચે. તો માંય બોલ્યા આનો મતલબ ઍમ ટ્યૂ પણ કાય નીખુસી આપતો લાજ ચે.. હૂ સરમાઈ ગયો.. (ખાલીનાટક કર તો હતો) માંય બોલ્યા જોતારી મરજી હાય તોહૂ પણ તારી સાથેઍવી રીતે લીને મરવામાગુ ચૂ ટેમ કહીની માંયે મારા લોદપર હૅત મૂકી દીધો.

હૂઍક દમ ગેરમ થઈગયો મારા સરીર પરધ્રુજારી ઉત્પન્ન થવા લાગી મારામાંય મને પોતાની બહોમા લેન મને જોરથીદબાવવા લાગ્યા અન મનેઆખા સરીર પર કિસકરવા લાગ્યા.

હૂપણ મારા માંય નીબહો મા લાઇ નીતેને ગાળ મા અનગૅલા મા ,કાં મા, પીઠ પર કિસ કરવાલાગ્યો.. મારા માંય જાતથી મારો શેર્ત ઉતરીનાખ્યો અન મારી છાતીપર કિસ કરવા લાગ્યાઅન હૅત ફેરવવા લાગ્યા. તેને મારો હૅત પકડીની પોતાના બોલ ઉપેરમૂકી ની દબાવ્યો, મારોહૅત તેના બોલ પેરપડટની સાતેજ માંય આઆઆઆઆઆઆહ

આઆઆઆહકરીને લાંબા લાંબા સ્વાસલેવા લાગ્યા. મે ફટા ફટતેની સારી ઉતરી નીતેનુ પોલકુ પણ ઉતરીનાખ્યુતેને બ્રા નોહ્તિ પેહરી. હૂ તેના બોલ જાય્નઈક દમ ગેરમ થઈગયો સૂ તેના બોલહાટા બૉવ મોટા અનસફેદ દૂધ જેવા હૂજોઈ નેજ તેને મારાહાથમા લેન દબાવીને ચુસવાલાગ્યો .માંય સાથે સાથેમારા તાગેલા લોદ પેરહૅત ફેરવતા હાટા અનબોલતા જતા ડાઆઆઆબબબબબબબબાઆઆઆઆઆવવવવવવવવવવવ પીઈઈઈકક્ક્કિઈઈઇઇઇઈનનનાઆઆઆઆઅહ દડદડાઆઆઆઆઆબબબબબબાઆઆઆવવવવવવવવવવવવીઈઈઈેઆઆઅહ આઆઆઆઆહ જોર જોરથી દબાવ ઍમ કહીની ગંદી ગલીઓ બોલવાલાગ્યા હૂ પણ તેનીસાથે જોસમા આવી ગયોઅન ઍક જાતકા મામાંય નો ઘાઘરો પણઉતર્ય નાખ્યો.હૂ તોજોય ની ડૅંગ થઈગયો માંય ની પીકીમા ઍક પણ બૅલના હતો અન ઍકદમ લિસી લિસી પીકીહતી……..

મેમાંય ની ઢાકો મારીની પેલૅંગ ઉપેર ફેકીદીધી અન તેના બોબલાઉપેર જાઇ ની બેસીગયો માંય સમજદાર હતીતેને મારા પેન્ટ નીચેઇન ખોલી ની ચાડદીમાથી મારો લોડો બહારકાઢવા લાગી મારો લોડોબહાર આવી ગયો અનમાંય તેને જોયનેઊઊઊઊઊઊઊૈૈય્ય્ય્ય્ય્ય્ય્ય્ય્ય્ય્ય્ય્યમમમમમમમમાઆઆઆઆઆઆઆઆઆવડો મોટો લૂઊઊઊઓડ્દદડૂ,,,,,,,,,,,,,,, “નૅના મારે તારી સાથેનથી છોડવવુ ટ્યૂ તોમારી પીકી ફાડી નાખિસ,,,,, “તારામામા નો લોડો તોતારા હૅત ના અંગૂઠાજેવડો ચે હૂ તોેનાતિજ છોડવુ ચૂ. હૂ તેની પીકીમા આકી સાથે બેઅંગદી નાખી ની તેનેબોલ્યો ભોસડીની રૅંડ મારો લોડોમોઢામા નાખી ની ચુસપછી તારી પીકી ફાડિસટી ફટા ફટ મારોલોડો પકડીને મોઢમો લાઈન ચુસવા લાગી.મારોલોડો તેના મોઢામા સહેલાયથી ગરતો નહોતો,,,,પછીધરાર પોટા ના મોઢામાનાખતી વખતે મને કેઃવાલાગી માંય છોદાંનાઆજ તો આખી રાતટૅરો લોડો ચૂસી ચૂસીની લૅલ કેરી નાખુ”……. ઍમકહી ની માંય મારોઆખો લોડો પોતાના મોઢામાલેન ચુસવા લાગી અનપાછડ થી મારી ગાંડમા હૅત ફેરવવા લાગીઅન મારા થેરા રમાડવાલાગી. હૂ તેની પીકીમા 2 આંગદી અંડેર બહારકરતો રહ્યો અન ટીસિસ્કરી માર્ટી રહી લગભગ20 મિનિટ સુધી મારો લોડોચુસ્યા પછી તેને મનેકહ્યુ લોદ મારીપીકી કોણ ટૅરો બાપઆવીને છાટ્સે,,,,,” પીકીછોડીના હાલ મારી પિક્કીછતપછી અમે બંને69 પોજ઼િશન મા આવી ગયાઅન ટી મારો લોડોઅન હૂ તેની પીકીચુસવા લાગ્યા..તેની પીકી માજીભ મૂક્તાની સાતેજ માંય આઆઅહઆઅહ જલ્દી ચુસ જલ્દીચુસ ટેમ કરવા લાગીઅન મે મારી આખીજેભ તેની પીકી માનાખી દીધી …..ટી મારૂ માથુપકડી ની ઍનાઇ પીકીમા દબાવવા લાગી..

આવીરીતે કરતા કરતા હૂતેના બોબલા પણ દબાવતો જતો.. હવે ટી વધુ ગાડોબોલવા લાગીભદવાઆઆઆઆહ ,લોડાઆઆઆઅહ,પીકીઇઈઇઇઇઇઇઇઇઇઈનનન્ણનાઆઆઅહહવે ટૅરો લોડો નખઅંડેરનખ મારા થી નથીરેહવાતુ આઆઅહ જલ્દી કર,મે કીધુઉભી છોડીની હાલ તનેછોડી છોડી ની પીકીનો ભોસદો બનવુ”………. અન ટી સીધીથઈ ગઈ

અનટી પેલૅંગ ઉપેર પગપોડા કેરી ની સીધીસૂયી ગઈ.મે મારોલોડો તેની પીકી નામો અગાડ રાખી નીહૂ રાગાડવા લાગ્યો અન ટીપોતાની ગાંડ ઉછાડી ઉછાડીની તડપતિ તડપતિ બોલવાલાગીઅરે યાર હવેહેરાન ઍન કર જલ્દીલોડો નખ,,,,,,,,, “નાખી ડે આખે અખોપણ ધીમે ધીમે નાખજે”…….” આવડોમોટો લોડો લેવાની આદતનથી”…….મે મારો લોડો તેનીપીકી ના મોઢા મારાખી ની જોરદાર ધક્કોમાર્યો અન તેની સાતેજટી આઈઈઈઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઈઈ ંમમમમમમાઆઆઆઆહ ક્ક્ક્કકચ્છછૂૂૂઊદ્દડડડીઈઈઇઇઈનનનનનનનણનાઆઆઆઆઆઆઆહમારો પીકો ફાડી નાખ્યોાઆઈઈઈઇઈઈ ંમમાઆઆઆઆ હૂ તેની પીકીમા મારો અખો લોડોનાખી ની ટી નામુલાયમ્ મીઠા મીઠા હોતચુસવા લાગ્યો અન ટીમારા લોદ નો દર્દસહન કેરી ની હોતચુસવવામા મારો સાત ડેવામૅંડી.પછી મે ધીમેધીમે લોડો અંડેર બહારઅંડેર બહાર કરવા માંડ્યો,તેને મારા લોદથી છોડાવવાની ખૂબ મજા આવીઅન ટી બોલવા મૅંડી.”હા હા હાજીનખ હાજી નખ”……. “જોર જોર થીમને છોડ”…ફાડી નખ ફાડી નખઆજેમારી પીકી માથી ભોસદોબનાવી નખ.ાઆઆઆઆઆઅહ આઆઆઅહ ંમમમમમમમમમમમમમમહ ંમમમમમહઆઆઆહ આઅહજોરથી હાજીજોર થી.”

મેમારી સ્પીડ ઍક દમવધારી નાખી અન આખારૂમ મા ખાલી પૂછપૂછ ની અવાજ અનમારા માંય ના સ્વાસલેવાનો અવાજ ગોંજવા લાગ્યોલગાતાર 18 મિનિટ ેક્જ્ સ્પીડેમાંય ની છોડવાથી માંય3 વખત ખુસ થઈ ગયાઅન હવે મારે ખુસથવાનો વારો હતો મેકીધુ મારે નિકાડવાનુ ચે,માંય બોલ્યામનેટૅરો લોડો આપ મારેપિવુ ચેમે ફટ થીમારો લોડો માંય નામોઢા મા નાખી દીધોની માંય જોર જોરથી ખેચી ખેચી નીમારો લોડો ચુસવા લાગ્યામને ખૂબ મજા આવીની હૂ તેના મોઢામા ખુસ થઈ ગયોઅન માંય બધુ વીર્યુપી ગઈ અન 5 મિનિટસુધી મારો લોડો ચુસ્યારાખ્યો,અન બોલતા રહ્યા લોડો હવેમારો ચે લોડોહવે મારો ચે ,”


મેકીધુ હા લોડોહવે તરોજ ચે ઍમકહી ની અમે બંનેઍક બીજા ની કિસકરવા લાગ્યા રાત્રેમે તેને 3 વખત છોડ્યુઅન 2 વખત તેની ગાંડમારીઅન બીજી 10 રાતસુધી મે તેને આવવજરીતે છોડી છોડી નીઅમે બંને મજાકેરી …..જ્યારે હૂ ત્યાથીઆવવા માટે નીકયદો ત્યારેમારા માંય રડવા માંડ્યાહાટા..…..આગડ ની સ્ટોરીહૂ તમને ટૅમારા જવાબઆવસે પછી કૈઇસ.તમનેમારી સ્ટોરી કેવી લાગી