బావలు, మా అయన నామీద మోజుపడి, ముగ్గురు ఒకేసారి నన్నుకుక్కదేంగుడు దెంగారు... Part-03


మా మంచం పైనున్నఅద్దంలో చూసుకుంటే, నన్ను విప్పదీశి కట్టేశారు. కాళ్ళు, అటోక కోడుకు ఒకదాన్ని, ఇంకో కోడుకు ఇంకోదాని వేడంగా చేసి కట్టేశారు. చేతులునా తలకు సమాంతరంగా మంచానికికట్టేశారు. ఇప్పుడు నా మొగుడు లేచి, నాపూకులోకి ప్రకంపనిని జోప్పిస్తూంటే, నన్ను కట్టేశాకా నిన్నుకట్టేశాడే మీ బావా అనిపెద్దక్క చెప్పింది. నేను నా మొఖంఎక్కడ పెట్టుకొవాలో తెలియక, అవమానంతో కండ్లు మూసుకొని, గుండు చేసే అల్లరికి, మాల్లి, ఇంత హీనంగా దెంగుతున్న, నా పూకు, దేవదాసి లంజల్లాఇంకా తడి తడిగా నామొగుడు లోపలి నేట్టకుండానే, నేనేపూకుకి కొంచం ఆనిస్తే, అపుకోలేకాఅందందల అదే లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. నీకు సిగ్గుంటే, నీ అక్క లంజలముందు, నిన్ను చూస్తుంటే నాకు గర్వంగుందే నాపెద్ద బానిస ముండా. ఇంకాతెరిచి నీ అక్క ముండాలదెంగుడు చూడు, అని నామొగుడు పిలుస్తున్నాడు. నేను ఆయన నాలోగుండు పెట్టేలోపు తెరువక పొతే, ఎక్కడ నాఎద సంపదనో, నా చెంపలను కోడతాడోననిబయంతో, కండ్లు తెరిచి అక్కల మొఖం చూడలేక, ఇట్లే ఇటు చూడాలో తెలియక, కింది నుంచి వొస్తున్న, నాబంగారాన్ని చూస్తున్నాను.

నా గదిమ పట్టుకొని, చూడవే, నీ పెద్దక్క లంజని, చూడు దాని గుద్దకిందునుంచి, ఎట్లాఊగుతూ, నీ అక్కబావిలో తడిసిబయటికి వొస్తున్న అన్న మోడ్డ, నాకిశుబ్రం చేస్తావానే. నేను సిగ్గు విడిచి, యీ లంజ ముతిలో పెట్టిఅనుమతినివ్వండి, ఒక్క అంగుళం వోదలకుండాక్లీన్ చేస్తా, అని అన్నాను. రెండోవైపు తిప్పి, ఇటు చూడు, నీరెండో అక్క లంజ పూకులోకి, నీ బావ మొడ్డ ఎట్లాదిగితుందో, నీకు ఏది దింపాలేఅని అడిగాడు. నాకు మీ మంత్రదండంనా పూకులో దించి పచ్చడి చేయండి. అప్పడికే నా అవమానాకి, నేనెంతాసిగ్గు పడితే, అక్కలు కూడా అంతే అవమానాపడుతున్నారు. ఒరే తమ్ముడు, దాన్ని ఇంకా కుమ్మరా, మాలంజలు కూడా బాగా రెస్పాండ్అవుతున్నాయి. అన్న మీరన్న మీలంజల్లో మొడ్డ దూర్చి పొడుస్తున్నారు, నా లంజను చూడండి, ఇది, నేను నా గూటం పెట్టకముందేఎట్లేట్లా ఆత్రంగా ఎగిరెగి పడుతూ కారుస్తుందో, చూడన్నలు. అని నా మొగుడు, అయనగూటంను నా చూపిస్తూ, రెడినానేనా లంజా అని నన్నుఅడిగాడు. ఇప్పుడు నాలాంటి బానిస లంజ నుండిఎం ఎదురుచుస్తున్నదో, నేను అదే, అవునండి, మీ బారి మోడ్డనుమీ లంజలోకి పెట్టండి ప్లీజ్, ప్లీజ్. అమ్మ, అమ్మా, అయ్యఅయ్యా, అమ్మయ్య, పెట్టు, ఇంకా పెట్టు, తోయండి, లోపలిదాంకా తోయండి, చింపండి, చిల్చండి, గుండును ఎక్కువఉపండి, అయి అయిఅయిపోతుంది.

మా అయన ఉత్సాహంగా, చేతులకు ఎం పని చెప్పాలోతెలియక, నా కొండలు పిండిచేస్తున్నాడు, నేను తట్టుకోలేక, కాళ్ళు, చేతులు అదించలేక తల అటు ఇటుఉపుతూ, అక్కలను చూస్తూ, వాళ్ళ కొండలు కూడానుగ్గు నుగ్గు అయిపోతున్నాయి, కాని, వాటి మొగుళ్ళు, వాటి నోరు వాళ్ళ నోరుతోమూసేసారు, వాటి గునుగుళ్ళు వినపడడంలేదు, కాని, కింద అవికార్చే దారాలు చూస్తుంటే, అవెంత యీ కామకేళినిఆనందిస్తున్నాయి చెప్పనవసరం లేదు. ఒసే నారంకు లాడి, నువ్వు వరదాపారిస్తున్నవులే. నాకు మాత్రం నానోరు వొదిలేశారు, నా పోట్లను మాటలరూపంలో అరవడానికి, నేను చేసే శబ్దాలతోమా ఆయనతో పాటూ, మిగిలినఅందరు విని, రెచ్చిపోయి కుమ్ముతున్నారు, అవి కుమ్మించుకుంటున్నాయి. అబ్బ, అబ్బతపక్ , , తప్ప్, బయటికి తీసి కడుపులోపలికి వొచ్చేటట్లుకుచ్చండి. చతాక్ యే, అమ్అమ్మ అయి అయి అబ్బ అయిపో అమ్మ యైఅయిపోతు, ఉబ్బ్ఉబ్బ అయిపొయింది, ఆపొద్దు, నీ లంజ ఇంకాకారుస్తది, దీనిది, సముద్రం, వోదలోద్దు, దంచండి లంజలన్ని, వోదలోద్దు, మీ కింద అణిగిపోయేపడతుల సండ్లు, పితకురా పితుకు, పితుకించుకుంటా, తృప్తితీరా వొత్తు లంజ పిందల్ని. వాటికేంకాదు, నేను ఎదురివ్వనాండి, అడుగుడుడేందుకేదెంగుకో, నేను మా ఆయనకుఎదురు కొడుతూ, నీ లంజ కొండలుగట్టిగై అయినావాండి, మీకు నచ్చినట్టు, ఎదురుతిరిగితున్నయండి.

రెండు ఇస్తారండి వాటికి, ఇవ్వండి, టాట్ తాటు, పెద్దక్కవిపేలుతున్నాయి, నావి పెల్చండి. టు ఉమ్న నాకుపడ్డాయి రెండిటి మీద ఒకే సారి, నా చనుమొనలు చూడండి, మీ చేతుల్లో నలిగి, మీ రాడ్డు కన్నా గట్టిగానాయి కాదండి, అవునే లంజ, ఎం కులుకుతున్నవే, ఎక్కడ నేర్చుకున్నవే, దొమ్మరి లంజ, చీప్ బాజారులంజలు కూడా ఇంత గణంఅడిగి చేయించుకోవు. అబ్బ నీ చిన్నక్కలంజవి కూడా కుచ్చుకుంటున్నాయి, చూడవే అనిచిన్న బావా అక్క పండ్లువొత్తి పట్టి, చనుమొనల గట్ట్టితానాన్ని చూపిస్తున్నాడు. యీ లంజడి గట్టిగైడంటావుతమ్ముళ్ళు అని అందరికంటే పెద్దబావ అడిగాడు. అన్నా దీనివి మాటలే, పెద్ద వొదిన లంజవి, యీరెండు ముండలకంటే పెద్దవి, ఎక్కువా గట్టిగా అయితాయి, జాగ్రత్తా కుచ్చు పోతుంది, దాన్ని వేనికికి తిప్పి దెంగున్న. ఎప్పుడో తిప్పాన్రా తమ్ముడు, యీ లంజ ముండసంగతి నాకుతేలియదా. అంటూ, చిన్నక్కను దెంగినట్టు వెనుకనుంచి దెంగుతున్నాడు. కట్టేసి దెంగుతే, వాళ్లకు, ఎట్లా కావాలంటే అట్లాతిప్పుకు దెంగోచ్చు, మా లంజల ఇష్టాఅయిస్టలతో పనిలేకుండా. నన్ను అక్కలను వేలాడదిసినట్టువేలాడదియ్యల్సిందండి, నీకు ఎంత అయినాసరిపోదే, నా రంబ లంజ. ఇవి మూడు రంబ ఊర్వశి, మేనక లంజలె, వీటిని ఎట్లా వాడుకున్న సుఖపెడతాయి, కాదె. అక్కలిద్దరూ, తలకాయలు ఉపుతున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడకుండా వాళ్లకు నోట్లో బంతులను పెట్టారు, ఎప్పుడు పెట్టారో.

కాని, ఇంత మాటల్లోకూడా ఎవరివో ఒక లంజ ముందుబంతులను నొక్కుతూ, పిండుతూ, చిన్ని చిన్ని దెబ్బలు కొడుతూనే ఉన్నారు. నాకే కొంచం తక్కువపడ్దేట్టు ఉన్నాయి, నేను కొట్టించుకోవాలి. ఏమండిమీ లంజ బంతులను కొట్టండి, చిన్నక్క బంతులు చూడండి, కొడుతుంటే ఎట్లా బింకం ప్రదర్శిస్తున్నాయో, నేను ప్రదర్శిస్తా, అమ్మ, ఒకటిపడ్డది నాకు, వేయండి గట్టిగావేయండి, ఆఆబ్బబ్ పెద్ద దెబ్బ పడ్డది, ఏమే రసరాణి లంజ తిక్కకుదిరిండా, అమ్మ, హు హూ, కొట్టండి, మీకునచ్చినట్టు కొట్టండి, మల్లి నాకు పెద్దదెబ్బలు పడుతుంటే, అక్క కళ్ళు పెద్దవిచేసుకొని చూస్తూ, నాకు పడ్డప్పుడల్లా, వాళ్ళాఆయన కడ్డి లోపల ఉన్న, రసం బయటికి వస్తుంది, అంటే, నాకు కొడితే, వాళ్ళను కొట్టినట్టే ఫీల్ అయ్యి, దెబ్బతిన్నట్టు, కారుస్తున్నారు. వాళ్ళ కోసమే నేనుకొట్టించుకుంటున్నాను, అయన కొడుతున్నాడు, అలాగని, నేను ఏడవడం లేదు, నేను, వాళ్ళతోపాటు చిమ్మిస్తున్న నా లావాని. చాలానేనా బొంకుముండా, నేను తక్కువాతినకుండా, మీబొంకు రంకు లంజ ముండసండ్లు మీవి మీ ఇష్టం, ఇది, దాని లంజక్కాలానే, మీమోటు సరసాలను ఆనందిస్తుంది. అంతే, యీ సారి, అక్కలకు పడుతున్నాయి, నేను నాకు పడ్డట్టే, ఆఆ, అమ్మ, అమ్మా, పి పి పీకా పికా అమ్ పీకాండి అంటూ, ఇంకా రెచ్చగొడుతున్న. మా ముగ్గిరి పాలిండ్లపైజరిగినా దాడికి, అవి, కొండల్లా బిగుసుకుపోయి, కందిపోయాయి. ఇంకా ఇవ్వాలా మాపంది గుద్దల పై కాతా తెరువలేదు. ఒరే తమ్ముళ్ళు, మీ వదిన లంజపూబొక్క మూసుకుపోతుందిరా, మా బావా దానితన వైపుకు తిప్పుకొని, పిర్రలు బిగ్గరాగా నొక్కి తనకు అంటిపట్టుకొని, అయిపోయేముందు, నేను మాటలతో ఇచ్చినాసుఖానికి ప్రతిపలంగా, సుల్లి అక్క పూకులో ఉంచుకొని, నా మొఖం మీదకు అక్కగుద్దను తిసికోచ్చాడు.

నాకు ఎం జరగపోతుందోతెలిసేపోయింది, ఇద్దరు కలిసి, నా మొఖం మీదావాళ్ళ రతిక్రిడా ఫలాన్ని వోడులుతారు. ఇది నా లాంటిబానిస లంజకు జరిగే సన్మానం. నేను, అక్క నీ చెల్లిబానిస రెడి, బావ రసంపిండు అక్కా, అనగానే, అది, పూకు కండారాలు, వోడిసి పట్టి, బావోతో కార్పించి, తాన రసాలు కలిపినా మీదికి చిమ్మించింది, వాళ్లాది అంత నా మొఖంనిండింది. వాళ్ళు పోగానే, చిన్నక్క వాళ్ళు కురిపించారు. నాకు పైన గరుగుతున్నఅవమాననానికి తగ్గట్టుగా మా ఆయనది కిందనేను పిండుతున్నాను. ఒసే, ఒసే, అగవే, నేను నీ మొఖం మీదేచిమ్ముతా, అని నా పూకులోంచి లాగి, పై కొచ్చి, అయన నామీదే వోదిలాడు, నాదొక్కటే, నా మొఖం మీదపడలేదు, అని అనుకుంటా ఉండాగానే, చిన్న బావా నా మొగుడు, తియ్యగానే నేను, కురిపించినా పూజలందోసిలితో పట్టుకొచ్చి పోసాడు, పెద్ద బావకూడా ఇంకొకదోసిలి పోసాడు, నీదేనే, నా చిన్ని రంకులాడిలంజ అని చెప్పి, ఎట్లుందేఅందరి రసం కలిసిన పచ్చడి. ఇంకా నేను సమాదానం చెప్పనవసరంలేదు.

నా కట్లు నామొగుడు, విప్పితే, అక్కల కట్లు బావలువిప్పి, ఎవరి బాత్ రూంకివాళ్ళు వెళ్ళుతూ, వాళ్ళ లంజలకు కండ్లతోనే, ఎదో చెప్పి వెళ్లారు. నాకు యీ అనుభవంఇదే మొదటి సారి. అక్కలకుచాలా సార్లు జరిగినట్టుంది, ఇంకేదో చేస్తారు లాగుంది, మేం ముగ్గురమే బెడ్డుమీద ఉన్నాం. చెల్లి ఎక్కడికి వేళ్ళకు, అసలుది అయిపోయినంక కొసరు వెయ్యలిగా, వేయించుకొనివెళ్లుదాం, అంటే రతి అయిపోయాకాపతివ్రతలకు ఉపరతి చేసినట్టు, మాకుమా మొగుళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు, కానియీ రోజు కొంచెం ఎక్కువసేపు కుమ్మించుకున్నంగా, వాళ్ళు చేయ్యరనుకుండా, ఎవరితో చేయిస్తారో, ఎం చేస్తారో. ఇంతలోమా మేడంలు నా రూంకి వొచ్చారు, నీ ఒక్కదానికేనానే సన్మానం జరిగిందానే, ఏమే మీరేం ఎంతక్కువ బానిస లంజలు కాదు, కాదానే, మీకెందుకు లంజ వీర్యపూస్య జలాబిషేకంచెయ్యలేదు, అని నా మేడంఅంది. అంటే మా మేడంలతోబానిసలంజ కొసరు రతి చేయిస్తారన్నమాట, మా మేడంకి, ఇక్కడున్నఅందరికి అర్దమైంది, మేడంలు ఎం చేయ్యబోతున్నారో, కానిమాతో బయటికి చెప్పించి గాని చేసేట్లు లేదు. అక్క లిద్దరూ, ముక్త కంఠముతో వెంటనే, మేం ఎం తక్కువా బొండంగులంకాదు, మాకు యీ వీర్యపూస్యజల అభిషేకం చెయ్యండి అత్తలు.
నా మేడం నన్నుబెడ్డు పై కూర్చో బెట్టిచేతులు పైకెత్తించి పైన పట్టుకొని, ఒసేనువ్వు కదలకుండా చేయించుకుంటావా, మీ మొగుడుకూడా లేదుఇక్కడ నిన్ను ఉడుం పట్టులో బందించాడానికి, అని అడిగింది. మేడం మీరు చేసేబానిసముండా ఉపరంకు మీ లంజను కట్టేయకుండానేచేయండి అని. వోద్దె చెల్లి, నువ్వు కదిలితే, మన గందం కిందపోతుంది, దానికి శిక్ష ఏంటో తెలుసుగా, అది నీకొక్కదానికే కాదు, మాక్కూడా వేస్తారు, తట్టుకోలేమే మేము. నన్న అయితేకట్టేసే నాతో చెల్లి గందంతియించండి, అని పెద్దక్క దానిమేడంను వేడుకొంది. వామ్మో, ఎన్ని దేబ్బలైనా వేరేఎక్కడైనా తినచ్చు, అక్కడ పగలకొడితే, వారంవరకు, పూకు దెంగుడు నరకం, అక్క మాట వినవె చెల్లిఅని చిన్నక్క అంది.

అక్క, ఎందుకు పూకుకొరతకు (లంజ దిమ్మలపై కొరడాతోకొట్టడం) అంత బయపడతారు, తరువాతా జరిగే ప్రతి కలయికానొప్పి, సుఖంతో బాగుంటిది, అయినా నేను ఎంకదలను అక్కా ప్లీజు నన్నుకట్టేయ వద్దు. ఒసే కొత్త బొంకుముండా, నీకు ఒక్కసారికూడా పూకు కొరత వేయించలేదుపెళ్లి అయి ఆరునెలలు అయినా, మాందరికి మొదటి నెలలోనే వేయించారు, ఎం చేసి బుట్టలో వేసుకున్నవేనా మొగుణ్ణి. లాబం లేదు, మీఅయన వేయించక పోయినా మేమైనా నీకు పూకోరత రూచిచూపించాలి, నీకు అప్పుడు గానితిక్క కుదరదు. నువ్వు తట్టుకున్న, లేకున్నా, నేను బరించలేను, ఎదోఅడగాలని అడిగా నిన్ను కట్టేస్తాఅని మేడం నాకు వార్నింగుఇచ్చింది.
అత్తా కిందికి వినబడలేదు, ఎట్లా రేచ్చాగోట్టిందో నా రెండో రంకుమొగుణ్ణి, నా మరిదిని ఒక్కనేనా, ఇది చేసినా శేకలకు, పెళ్లీయినా కానించి ఇప్పడివారకు, ఇట్లా ఎన్నడు నన్నునీ పెద్ద బావ అనుభవించలేదుఅంత ఎక్కించి నా మొగుడికి అనిపెద్దక్క అంటుంటే, నాకు గర్వంతో నాఎదేత్తులు పైకోచ్చాయి. చెల్లి, పెద్దక్క చెప్పింది నిజమే, నా మొగుడు కూడానీ రాసలిల్లల్లో మునిగి, నా తుప్పు వోదలగోట్టాడు, ఎక్కడ నేర్చుకున్నవే, ఒక వారం నుంచినాలో కురుకుపోయినాదంతా ఒదిలించాడు.

ఒసే, మీకు సాని కొంపలో కోచింగు ఇప్పించారో దానికి అక్కడికే పంపించారు కదే, నేర్చుకోవడం కాదు, సిగ్గు, లజ్జ విడిచి, మనసుకుఎట్లా తోస్తే అట్లా ఫ్రీగా అదిచేస్తే, మనకున్న గూలకి, మాన బానిస లంజమనస్తత్వాలకు ఎవరైనా ఇరగా పొడుస్తారు అనినా మేడం వాళ్లకు చెపుతూనే, మమ్ముల్ని కట్టేస్తుంది. ఏమే మీ అత్తాఒంటింటి తలుపులు మూసేసింది, మీ రంకు గొడవవినబడోద్దని, అంతాగా ఎం చేసావే నువ్వు, పెద్దాయన్నే నిద్రలేపావంటే నీలో ఎదో కుందే, మేం నేర్చుకుంటాము, అని మా పెద్దక్కమేడం అంది. ఉరుకొండి మేడంలు, అక్కలు ఎదో నన్ను మునగాచెట్టు ఎక్కిస్తున్నారు, నేనేంటి, మీకన్నా పెద్ద లంజముండనేంది, నేనెంతోమీ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది. నివ్విట్లానే అణిగిమణిగి పాడూండి, కొంచం సున్నితంగా కట్టేయండే, మమ్ముల్ని కూడా పడేస్తావే, ఇంతడబ్బులో పుట్టి పెరిగినా, కొంచం కూడా నీకుడబ్బుమదం, కొవ్వు పెరగలేదే, మాకు కొంచంలో కొంచమయినాఉంది, మారి నాటులంజలా డీల్చెయ్యకండే మమ్ముల్ని అని చిన్నక్క మేడంలకుఅర్డరేస్తుంది. అది చెప్పేది వినకుండా, మమ్ముల్ని, వొళ్ళు బలిసి కొట్టుకునే రంకులాడులనిఎట్లా పని పట్టాలో అట్లేకొంచం నాటుగా నన్ను, చిన్నక్కను మా కదలకుండా కడుతున్నారు. మా పెద్దక్కను మాత్రం మాకన్నా సున్నితంగానే దాని పని పడుతుతుంది, దాని మేడం.

చెల్లి చేసిన మాటల అల్లరికి, అది అడిగడిగి చేయించుకున్న తీరుకి, దాని మొగుడితో పాటూ, మా మొగుళ్ళు రెచ్చిపోయారు. చెల్లి అడిగి సండ్ల మీదకొట్టించుకుంటే, మా బొండాలను పికిదెంగుతుంటే , ఆహా ఏముంది మేడంస్వర్గం కనబడ్డది అని పెద్దక్క నేనుఎం చేశానో చెప్పింది. ఎంటే అది తలచుకుంటేనేనీ మల్లి కారుతుందా అంటూ, పెద్దక్క పూకులోంచి ప్రకంపనిని తీస్తూ దాని మేడం అడిగింది. ఇంకేం చెప్పుది అది, దాని పూకుచెప్పినంకా. ఏమాటకు ఆమాటే చెప్పుకోవాలి, నాకుఅక్కలన్నా, అక్కలకు నేనున్నా చాలా ప్రేమ, కావాలంటేనాకోసం నా పడే శిక్షలనుఅవే బరిస్తాయి. నాకు కొత్తగా, నేనుచేసే తప్పులకు, నాకు బదులు, అక్కలేఅడిగిమరి, నా శిక్షలు, వాళ్ళేమీదే వేయించుకున్నారు. నేను, అక్కలకు ఇట్లయినాసుఖపెట్టి ఋణం తిర్చుకున్నందుకు నాకుఎంతో తృప్తిగుంది. ఈలోగా మమ్ముల్ని మంచామీదేచిన్ని కుర్చీలలొ ఇంతకముందు అక్కలను కుర్చోపెట్టినట్టు తొడలకు మాత్రమే అనుంచి, మంచానికి నిలువుగా పోతున్న దూలంకి ఉన్న రంద్రాలలో మాముగ్గురి మేడలు పెట్టి, తలలుఈజిగా కదలకుండా చేశారు. చేతులను తొడలకు, కాళ్ళకు అవసరం లేకపోయినా స్ప్రేడ్దర్బారుతో విడతీసి, దాని చివరకున్న సంకెళ్ళలోకాళ్ళు బందించి, నాకు కూడా నాప్రకంపనిని తీసింది నా మేడం. ఇప్పుడుమల్లి దెంగుతార ఏంటి, పూకులు తెరిచారు.

నా మనసు పసిగట్టినట్టుందినా మేడం, బానిస లంజఉపరంకు కదే, పూకు నింపకుండాఅది రంకేట్లయితదే? అని నా మేడంఅడుగుతూ లేచేనిలబడి, మేడంలు నైటి లేపి, నడుంకిబెల్టు తొడుక్కొని, బొక్కలు కప్పెసేలా తొడల మధ్యనుంచి ఇంకోతోలుపట్టి వేలాడేసుకొని మాదేగ్గారికి వచ్చారు. చూడవే చెల్లి, మనలనుమన మేడంలు ఎట్లా దెంగుతారో, అంటూమేడంలు ఎందుకు బెల్టులు పెట్టుకున్తున్నారో, చిన్నక్క చెప్పింది. నా మేడం నోరుమోయండే నిరంతరం కార్చుకునే పూకుముండల్లరా అంటూ, అని ఒకేసారిమా ముగ్గురి ముక్కులు, మూతులు మూశారు మేడంలు, నేను ఉపిరి ఆడకకొంచం గింజుకొంటున్న, మేడం నా చెవిలోనీ అక్కలు చూడు ఎట్లా కాంగా ఉన్నాయో, నీవు పెద్ద లంజవనివిర్రవీగకుండా, అవి నీకన్న పెద్దవనినీకు చెప్పాలని ఇట్లా మూసం. నిజమేఅక్కలు, మంచి బానిసవతులుగా మేడంలుపెట్టినా వాటి ప్రకంపనులని నోరుతెరిచి తీసికొన్నారు. అప్పుడు అర్దమైంది నాకు, నా ప్రకంపనినిముక్కుమూసి, నేను నోరు తెరిస్తే, నా నోట్లోకి కుక్కుతుంది నా మేడం. నేనుగింజులాడ కుండా నా ప్రకంపనినిమింగి, దానికి అంటినా పూ రసం రూచిచూస్తున్నాను.  ఎవతిదినీకు వోచ్చిందే అని అందరికి వినబడేలాచిన్నక్క మేడం చిన్నక్కని అడిగింది, ప్రకంపనిని ఒక వైపు నెట్టి, నాకు చేల్లిది వొచ్చింది అని చెప్పింది.

నాకు పెద్దక్కది వచ్చినట్టుంది, మాంచి గుమగుమ వాసనతో టేస్టిగా ఉంది, యీ ఇంట్లోపెద్దక్క పూకే బెస్ట్, దాందిపద్మిని జాతి అమ్మాయిలా బాగామదేమేక్కినా వాసాన ఉంటుంది. అక్కపూవాసన చూపించే నన్ను వశపరచుకున్నాదంటా నామొగుడు (నా పెళ్లిచూపులు ఎట్లాఅయ్యయో, ఎట్లా నాకు అక్కపూ సొల్లు వాసనా చూపించాడో, ఇంకెప్పుడైనావివరంగా చెపుతా). నేనేంది అక్కది వాసనా పిలుస్తే, చాలామంది మగాళ్ళకు ఉన్న జబ్బులన్ని తగ్గిపోతాయి. మేడం అడగకుండానే, నాకు పెద్దక్కది వచ్చిందనిసంతృప్తిగా చెప్పను, ఇంకా పెద్దక్క ఎంచెప్పకుండానే తలొంచుకొని చిన్నక్క రూచిచుస్తుంది.  అదిచెప్పకపోయినా, అక్కలిద్దరూ, మావి రూచి చూడడమంటేబానిసలంజలకు కూడా వాటి స్థాయితగ్గించినట్టే అందుకే, అవి అవమానంగా ఫీల్అయ్యాయి, వాటిని చూస్తుంటే, నాకు నన్ను నాఇష్టం లేకుండా ఎవడో నా పూకునొక్కితే, నేను వాడిని ఏమనలేనిపరిస్థితిలో ఒక అమ్మాయి ఎంతగాకుంచించుకు పోతుందో అంతగా ఇదావుతున్నాం. చేతులకుఎం అంటోద్దని చేతి తొడుగులు తొడుగుకొని, మాముందరే, మేం చీకినా ప్రకంపనగుండ్లను, మా నోటినుంచి తీసికొని, మల్లి మా పూకుకు రుద్ది, వొచ్చినా రసంలో ముంచి, వాటిగుద్దలో తోసుకున్నాయి, ఒక రబ్బరు బిరడానుమాపూకు రసంలో ముంచి, గోలిబయటికి రాకుండా గుద్ద పూడ్చుకున్నారు, ముగ్గురుమేడంలు, పట్టికున్న అంతటితో ఒదలకుండా, ఇంకో రెండు తలలరబ్బరు మడ్డను మా పూరసాలను అద్దుకొని, ఒకవైపు వాళ్ళ పూకులో దూర్చుకొని, బెల్టుతో కట్టేసుకున్నారు.

మాచేతుల కట్లు విప్పి మావెనుక చేరి, మా పూబురదాల్లో దాచిపెట్టి, మా చేతులు వాళ్ళవెనుకకు వచ్చేటట్టు లాగి, వాళ్ళు ఎత్తినవాళ్ళా నైటిని కింద పడకుండా మాచేతుల్లో పెట్టి, కట్టేశారు. మాకు ఇంకేం చెప్పనవసరంలేదు, మేం కిందపదేస్తే, మాగుద్దలో కాల్చిన రాడ్డు యీ కాలిని అందరిముందు పెడాతారు, ఒకదానికి పెడుతుంటే మేం చూసాం.
అంటే, మా మేడంలుమముల్ని వెనుకనుంచి, వాళ్ళ నిండినా బొక్కలతోదెంగుతుంటారాన్నమాటా, ఎం ఫిట్టింగో, మేడం, ఎవరి ఐడియా అండి ఇదిఅని నేను అడిగితే. ఇది, బానిసలంజల నియమవలిలోకి మీ అయన పంపించిందే, అప్పుడే ఎం అయిపోయిందే, ఇంకాఉంది, మేం చెప్పడంకన్నా మీలాగా ఇప్పుడు అనుబవించాపోయే బానిస లంజ చెప్పుతూనేబాగుంటుంది, అని చిన్నక్క మేడంచెప్పింది. అప్పుడే ఎం అయిపొయింది, ఇప్పుడుచూడు, మేడంలు బోదిపెలున్న ఇంకో రకమైనా గ్లావ్సుపెట్టుకొని, కోచ్చని బొడిపెలప్రాతాపం మన సుదిల్ల మీదచూపిస్తారు, కాసుకో. ఇంతలో నా మేడంనాకు అది పెట్టుకున్న గ్లోవ్సుకిఉన్న గరుకు రాళ్ళు చూపించి, ఇవి లోపలి గుచ్చుకోవే, మీకుఎం రక్తం రాదు కాని, నీయమ్మ బాబులు దిగిస్తారు, అంటూ నా శికరగ్రాలనువొత్తి నాకు వాటి రూచిఒక సారి చూపించింది.
అమ్మ, ఆహ్ ఆహ్ అయ్యా, అమ్మఅంటూ నేను నోరు తెరిచిబాధను స్వీకరించా. అక్కలిద్దారు నొక్కించుకోవాడానికి సిద్డంగున్నారు, ఎట్లా బరిస్తారో.

మేడం చెల్లి యీనొప్పి తట్టుకోలేదేమో, కొంచం నిమ్మదిగా పిండండి, ప్లీజ్, అని అక్కలిద్దరూ, బతిలాడుతున్నారు. ముయండే పూకుముండలు, పెద్ద చెప్పొచ్చారు, నాకుతెలుసులేవే ఎంత నొప్పి ఉంటుందో, నాకు ఇప్పుడే ఇట్లా ఉపరంకు చేయించుకొనేవచ్చా, మీకన్నా అడంగులం మేం చేస్తున్నాం, మాకుఎవరు చేశారో తెలుసానే మీకు. మేం చెప్పకముందే, నా మేడం, మాకు, మామొగుళ్ళు దెంగినా తరువాతా, రంకురతికి, మా మొగుళ్ళు మమ్మల్నిమార్చుకున్నారు. నాకు, పెద్దమ్మ మేడంమొగుడు, గార్డెనేర్ వచ్చాడు. నా సండ్లని, గడ్డిపికినట్టు మొదళ్ళు పట్టుకొని, ముచ్చికలకు గుచ్చిగుచ్చి పీకి ఓదిలాడు. నాకుకావాలనే గార్డెనేర్ తో చేయించారు, ఎందుకోతెలుసా, నాకు మీగితా ఇద్దరికన్నాఎక్కువ పడాలని, దాంతో, నేను, కొంచం కోపంతో, కసి, నాలోపలినుంచి, నాకు తెలియకుండా, మీచిట్టి చెల్లి గుబ్బల పని పడతానని.  మేడంలకు ముందే తెలిసిపోతుంది, మాకుఎం చేస్తారో, ఎందుకంటే, మాకు, జరిగే ప్రతిదీ, వాళ్లకు, ముందే జరుగుతుంది. అయ్యోమేడం నాకోసం, ఎక్కువా బాద పడింది. మీప్రేమ బంగారం గాను, అంతకైతేమీకు చిన్నగానొక్కుతాంలె, నాకేమైనా తీటానే, అది నోరు తెరవాలనికొంచం గట్టిగా నొక్కా. అట్లే నోరు తెరిచేఉంచు, అని నా మేడం, నా నోట్లో గొంతులో దిగేంత వరకు పట్టెంత పెద్దరబ్బరు మొడ్డ దూర్చింది, అదిబయటికి రాకుండా నా పండ్లు అడ్డమోస్తున్నాయి, నేను అంతకన్నా ఎక్కువ తెరువలెను. ఇప్పడి దాకా నువ్వు దెంగించుకొన్నదే, కాకపోతే, రబ్బరుది, రెండో వైపు కొంచంపెద్దగా నీ నోరంత వెడల్పుచేయించారు, ఎందుకో నీకు తెలిసే ఉంటది.
నేను దాన్ని బయటికితోయ్యలేక, తెమడాలు, తెమడాలుగా, సొల్లు కారుస్తున్న. అంటే మేడంకు కూడానాలాగే నోట్లో పెట్టారో లేదో అని నేనుఅనుకుంటుండాగానే, మేడమే, మాకు మీంత ఎక్కువచెయ్యలేదు.

నాకు నీ మొగుడిదిఎం పెట్టలేదులేవే అంటూ, నా సండ్లపనిపడుతూ, ఇంకా దీని మొఖంమీదున్న రసం తీసి, మీముందున్న గుంటలో పోయండే. అంటే చేతులతో నామీదున్న గందం తియ్యరన్నమాట, అక్కలునాలికతో నాకి, వాటి ముందున్నదూలంలో నున్న గుంటలో ఉస్తారన్నమాట. అక్కలు నాకడం మొదలు పెట్టారు. మేడంలు అందరు, గుద్దలోనున్న వైబ్రెటర్ అడించుకొంటు, దాన్ని ఎలా ఓడిలించుకోవాలో తెలియక, బయటికి నేట్టలేకుండా, నెట్టినా గూబొక్క బిరాడతో ముయడంతో, దాన్ని నేట్టుతూ మమ్ముల్ని వేనుకాలనుంచి సండ్లు పట్టుకు పిసుకుతూ, గరుకు రాళ్ళతో గుచ్చి, రబ్బురు మడ్డతో దెంగుతున్నారు. ఉపరతిలో లాగా అంతకముందు జరిగినరతి గుర్తుగా ప్రతివ్రతలకు మొగుళ్ళు వంటి మీద వదిలేతీపి గుర్తులాగా, గరుకురాళ్ళతో టెంకాయల్లాంత పెద్ద గుండె మాసండ్ల వత్తిల్లతో ఏర్పడే ఎర్రటి దద్దుర్లె, మాకు ఇచ్చే బానిసలంజల రంకురతి గుర్తులు, అందుకే మేడంలు వొత్తి వొత్తి చంపుతున్నారు. నేను గ్యారెంటి ఇస్తా, అవి బిరడాను నెట్టడానికి విశ్వప్రయత్నం చేస్తుంటాయి, నేను చేస్తున్నగా, నాదిపితుకంతా కూడా బయటికి పోలేదు, కాని మేడంలవి, కొంచం లూసు బొక్కలు, బట్ ప్లగ్ (బట్ ప్లగ్) కూడాచిన్నవి, కాని మొత్తం బయటికిరాదు, పట్టి ఎంత సాగితేఅంత బయటికి వస్తాయి. అవి కొంచం పట్టుఒదలగానే, మల్లి లోపలి వెళ్లి, గుద్ద దెంగిన ఫీలింగు వస్తుంది, ఎం మజాలే మజాలే.

బట్ ప్లగ్ లోపలిపోగానే, కసితో, తరువాతి మాకు పడే పోటువిసురుతో, బాయిలాల మీద పడే వోత్తిదితోమేం ఈజీగా చెప్పొచ్చు, మేడంకుఎప్పుడు ఓపిక నశించి గుద్దకండరాలు వొదిలి, బిరడాను లోపలి తోయించుకుంటున్నాయో. అబ్బ నాకుఎప్పుడే అట్లాంటి పోటు పడ్డది, అక్కలకుపడితే, వాళ్ళ నాలిక ఒకక్షణం తడపడుతున్నారు, యీ రంకంగా మేడంకు గుద్ద పోటు పడ్డనాకు తెలుస్తుంది. మేడంల పూకు దెబ్బలకు, అక్కలకు సమ్మగా ఉంది, అదే సమయంలోనలిగిపోతున్న సండ్ల బాదతో వాటికిఏమైనా చెయ్యాలని ఉన్న అవి కదులలేవు, నోటితో ఆనందాన్ని రిలీస్ చేద్దామన్న, చికడం ఆపాలి, ఆపితేవాటి మేడంలు సండ్లను ఇంకా గట్టిగా నొక్కుతారు. అందుకే యీ ఆనందంను, బాదను, లోపలే దిగమింగుకొని, బయట పడకుండా వాటిపని అవి చేస్తున్నాయి.  మూడుబోక్కల్లోనింపుకున్న నా పరిస్థితి ఇంకాగోరం, అక్కలకు అప్పుడప్పుడన్నా మూలిగే అవకాశం ఉంది, నాకయితే అదికూడా లేదు, నా నోరుకూడామోసేశారుగా. నేను అన్ని లోపలేఉంచుకొని, కామంగాలతో బానిస లంజలా నారెస్పాన్సు బయటికి ఇస్తున్న.  అవునే, నీ ఒక్కదానికే, అన్ని బొక్కలు నింపారే, నీ అక్కలకు, గుద్దా, నోరు, వొదిలేశారు, మాకు, నోరు వోదిలేశాలు, మీకు మాత్రం ఎంఒదలలేదు, ఎట్లుందే అని చిన్నక్క మేడం, గుద్దలో ప్రకంపనితో వైబ్రేట్ చేయించుకొంటూ, దాన్ని అదే దెంగుకొంటు, చిన్నక్కనుదెంగుతూ అడిగింది. నా మేడం పూరసంనాకు తాకుతుంది, నాగురించి కూడా నా పూకేచెప్పాలి. నేను మాట్లాడలేనుగా అందుకేనా తరపునా నా మేడం సమాదానంచెప్పడానికి, బానిస లంజల స్థితిచెప్పాలంటే, ఎక్కడ ఏదైనా దాచోచ్చుకాని దాని పూకు అబద్దంఆడదు. నా లంజ బాయిపరిస్థితి చూద్దామని, నా గుబ్బాలను ఓదిలి, మేడం నా కొలిమిలో చెయ్యిపెట్టి, యీ చిన్నది, చిత్రాంగి లంజ, దీనికి యీమూడు పెట్టినా, ఇంకోటి పెట్టుకోవాడానికి రెడీగా ఉంటది, దీనికి ఇంత చేస్తున్న, నేనుబెట్ కాస్తా, ఇక్కడున్న అందరి కంటే, ఇదేఎక్కువ కారుస్తుంది.

చీ ఒక లేబర్ముండ ఎంత మాట అందినన్ను, నా బతుకు ఎంబతుకు, ప్రాణం పోయింది, దీని మాటలతో, తలకొంచం దించుకొన్నాను. కాని ఎం చెయ్యను, నా పూకుది ఇంకో లోకం, అదన్నట్టు, నేను మూడు బొక్కలో మూడుకూర్చినా, ఇంకేమయినా చేస్తాంటే చేయించుకోవాడానికి సిద్దంగా ఉన్నాను, నా పూకేకాదు, మానసికంగాకూడా. ఒసే, మీ గుద్దల్లోకూడా వైబ్రెటర్ వైబ్రటింగ్ గుండు పెట్టించు కోవాలనుందికదే, అని పెద్దక్కను, దానిమేడం అడిగింది. వాళ్ళు మాత్రం, మమ్ముల్ని దెంగడం ఆపలేదు, సండ్లును వదలడం లేదు. కనీసం, అక్కల మేడంలు, అప్పుడప్పుడు వాటి జుట్టుపట్టుని నాకిస్తున్నారు, అప్పుడన్నా వాటి సండ్లను ఒదులుతున్నారు. నాకు విరామం లేకుండా నా నిపుల్సు నలిగిపోయి, గరుకురాళ్ళతో నొప్పితో, పచ్చి పుండులా అవుతున్నాయి, కాని, అవి లొంగకుండా, బండరాళ్ళా గట్టిగా అయనాయి. నేను ఎట్లాగు మాట్లాడలేను, అక్కలు ఎంత తొందరగా గందంతీస్తే అంత తొందరగా యీస్థితినుండి బయటికి రావొచ్చని, తొందర తొందర, మాట్లాడితే, ఎక్కడ టైం వెస్ట్ అనినా మొఖం చికడం అపడడంలేదు. నా మేడం, నేన్నట్టు, వాటి సంగతి ఏమో కాని, నా బానిస లంజకు మాత్రం, పెట్టించుకోవాలనే ఉంది, చూడు, ఇంకోటిపెడతాననగానే, ఎట్లా వెలిగిపోతుందో, యీలంజ మొఖం, నీకు పరువెందేమా ముందు, తలెత్తే పెద్ద గగూలానందా ముండా, అంటూ నా కోరికలతో కోయ్యబారినానా టిట్సును వొదిలి జుట్టుపట్టుకు పై కేత్తింది. అక్కలునన్ను చూసి ఒక్క క్షణంచూసి, నా అవస్తను ఎవగించుకొని, మల్లి గందం తీయడం మొదలుపెట్టారు. చిన్నక్క మేడం, మీ టేక్కేందే, చూపెందే, మీ చెల్లె ఒకత్తేనానే, మీ ఇద్దరికీ లేదానే, మూడింటిలో నింపుకోవాలని. మీకేందే, మనందరి బతుకులు అంతే, అది కొంచంబయటపడ్డది, మీరు బయటపడలేదు.
ఎదో పాపం అనికొంచం ఒదిలితే అంటూ చిన్నక్క పిందాలనుఒక్క పట్టు పట్టింది, చిన్నక్కబాద బరించలేక విలవిలలాడుతూ నన్ను నాకడం ఆపికన్నిలతో బాదను ఒర్చుకొంటు, మేడం, మీకు తెలియందేముంది, మాకు చెల్లెలా అన్నినింపుకోవాలనే ఉంటుంది, మేం బానిస లంజలంకాదా ఏంటి. దాని మేడంపట్టు ఒదిలినట్లుంది, అది మల్లి నన్నుక్లీన్ చెయ్యడం స్టార్ట్ చేసింది.పెద్దక్క మేడం, ఒదిలెయ్ లేవే, ఒక్క క్షణం తాను పారదీనముండ అని మరచి అదిమాములు ఆడది అయ్యింది, నిన్నేక్షమించానులేవే అని పెద్దక్కను ఒదిలింది. పెద్దక్క, మీకు తెలుసుగా మేడంనన్ను ఎన్ని సార్లు ఇప్పడికి, చెల్లిలా అన్ని బొక్కలు మూయించిదెంగలేదు. అక్కలు పని అక్కలు, మేడంలపని మేడంలు, నేను అన్ని తోయడానికిప్రయత్నిస్తూ అనుక్షణం ఓడిపోయి, పైనుండి సొల్లు, కిందినుండి పూలావా చిమ్ముతున్నాను. మేడం అన్నట్టు, సబ్-కాన్షియస్ గా ముచ్చిక, ముచ్చికగుత్తిని ఇద్దరి అక్కలకంటే ఎక్కువగా కుచ్చుంది.  నేనంతక్కువ తిన్నన్నా, నాకు జరిగే ప్రతిచర్యను బానిసలంజలా ఆనందంగా తిసికొంటు, మేడం ఇచ్చే ప్రతిస్ట్రోక్ నన్ను ఎక్కడికో తిసికేల్లుతుంది. మేం ఆరుగురం ఆరు కుంటలు చేశాం, నా మంచం అంత తడితడి అయింది.
యీ ఆనందంలో ఉండాగా, పెద్దక్క చెల్లి క్లీన్ అయ్యింది మేడం అని చెప్పింది. మేడం ముగ్గురు, మా పూకుల్లోంచి బయటికివచ్చి, చెక్ చేసి, నిజమేనేఅయిపొయింది. సరిపోయిందానే మీకు, మాకు దూలఇంకా తీరలేదు, టైం దొరికితే, మాఆయనతో దేనగించుకోవాలి అని చిన్నక్క మేడంఅంది.

సరేనే, ఇంకా అయిపోచేద్దాం, కాసుకొండేఅంటూ నా మేడం ఇంకోస్పీడు అందుకొని గట్టి పోట్లు నాకువేస్తుంది, అంతేగాకుండా, నా గుండెత్తులను ఒక్కనొక్కుడు నొక్కింది, నాలో నున్న కొసప్రాణం బయటికి వచ్చినది, వాటి దెబ్బకు, అందరుచూస్తుండగా, కండ్లు తేలేసి, శరీరం అంత తప్పించుకోవాడానికిప్రయత్నిస్తూ ఊగిపోతు, నోట్లో నుంచి ఇంకా ఎక్కువఉస్తున్న. నా మేడం వోదలకఅట్లే పట్టుకొని ఇంకా పోట్లేస్తుంది. చిన్నక్కనుదాని మేడం కూడా దాన్నినాలాగే రాపిడ్ గా దెంగుంతుంటే, నాలాగేఅది కూడా బ్రామ్మండ మైనాఅర్గానిజనికి చేరువైయింది. పెద్దక్క అయిపోయిందని రిలాక్స్ అయింది కాని, దాని మేడంచాలా బలం ఉంది, దాన్నివోడిసి పట్టి, దానికి చివరి సారి అయ్యిపోవడానికిచేరువయ్యింది. అక్కలు దెంగుల్లకు, గట్టిగాఏడుస్తూన్నారు. అంటూరాతిరాగాలు పాడుతున్నారు.  మేంముగ్గురం ఒకే సారి, అయిపోజేసుకుని, గిజా గిజాలడడం ఆపినాం, అది గమనించి మేడంలుమమ్ముల్ని దెంగడం ఆపారు, మేం మాత్రం ఉచ్చపోసినట్టు, పూకు దారాలు కారుస్తూనేఉన్నాం. ముగ్గురు మేడంలు మమ్ముల్ని ఒదిలి, మా ముందుకు వచ్చి, రబ్బరు మోడ్డలను మా మోఖాల పైకొట్టి ఇది చెయ్యల్సినా అవసరంఆనవాయితి కాకపోయినా మాకు చేశారు, మాకుఅట్లా చేయించుకోవడం ఆనందమే). వెనిక్కి తిరిగి తమ గూ కొండల్లోనుంచిబయటికి పోలేక పట్టిని నెట్టుకొనికొంచం వెలుపలికి వచ్చినా బట్ ప్లగ్ ఉన్ననడుమును మాకు చూపించి, బెల్టులువిప్పుకుంటున్నారు. బానిస లంజలకు అవిఎం మిస్ అయ్యయో చూపించాలి. వాటి పూకులు కూడా మాతో నాకించవచ్చు, కాని ఈవేళ లైట్ తీసుకున్నారు. నాకు నా మేడం పూకునాకాలంటే, పరమ చిరాకు, అదిఅంత శుబ్రంగా ఉంచుకోదు, బతికిపోయా. ఇంకా మా పూకుల్లాయిలుఆగిపోతే, కట్టు విప్పి, నానోట్లోని మా అయన రబ్బరుమడ్డ తీసి ఒక సంచిలోవేశారు, దీనితో పాటూ, నన్ను దెంగినారబ్బరు రెండు తలల మొడ్డ, ప్లగ్ లు, చేతి తొడుగులు, ఆకరికి, మేడంలు గుద్దలోకి తోసుకున్న విబ్రేటింగ్ బంతులు మేం సంచిని, మేడంలాగుద్ద దెగ్గర పెట్టితే, గోద్దెలు వేసినట్టు వేశాయి. కాని నా బట్ప్లగ్ ను మాత్రం తియ్యలేదు. మేం సంచిని తెసికొనిపదిలంగా దాచం, మా మొగుళ్ళుఆఫీసుకు వెళ్ళాకా అవన్నీ క్లీన్ చెయ్యడాని. ఇంకా మాకు నైటిలుతొడిగి, మేడంలు వెళ్లారు.